Sadržaj
GRAWE ured

GRAWE Service

Obrada podataka

Ovim Informacijama želimo Vam pružiti detaljnije obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka u svrhu poduzimanja radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o osiguranju, u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o osiguranju, kao i o pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

Zaštita Vaše privatnosti nam je izuzetno važna pa Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate.

1. Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?

Budući da određujemo svrhu i sredstva obrade Vaših osobnih podataka mi smo, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679), voditelji obrade tj. odgovorni smo za obradu Vaših osobnih podataka:

GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb, OIB: 28406115764

Tel. +385 (0)1 30 34 000; Faks +385 (0)1 30 34 500

info@grawe.hr; www.grawe.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka:

GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb, s naznakom „za Službenika za zaštitu podataka“

Tel. +385 (0)1 30 34 865

sluzbenik.za.zastitu.podataka@grawe.hr


2. U koje svrhe i na temelju kojih pravnih osnova obrađujemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Vaše osobne podatke obrađujemo usvrhe koje su navedene u ovim Informacijama i to u skladu sa sljedećim pravnim osnovama:

2.1. Poduzimanje predugovornih radnji na Vaš zahtjev, sklapanje i izvršavanje ugovora o osiguranju

Osobne podatke koje nam pružite putem ponude za sklapanje ugovora o osiguranju i druge dokumentacije obrađujemo u svrhu utvrđivanja Vaših potreba i zahtjeva kako bismo Vam mogli dati objektivne informacije o proizvodu osiguranja. Nadalje, osobne podatke obrađujemo u svrhu procjene rizika koje preuzimamo i na temelju koje ćemo odlučiti hoćemo li i pod kojim uvjetima (npr. iznos premije, svota osiguranja, opseg pokrića) prihvatiti Vašu ponudu i sklopiti ugovor o osiguranju. Vaše podatke možemo obraditi i u svrhe informativnog izračuna premije osiguranja.

Ako s nama sklopite ugovor o osiguranju, obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja ugovora (npr. izrade police osiguranja, formiranja i slanja obavijesti o dospijeću premije osiguranja, obavijesti o pripisanoj dobiti, obavijesti o isteku osiguranja, administriranja ugovora, procjene može li se i pod kojim uvjetima ugovor o osiguranju izmijeniti, naplate dospjelih obveza).

U slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva obrađujemo i dodatne podatke koji se odnose na štetni događaj kako bismo mogli utvrditi postoji li i u kojem opsegu naša obveza na isplatu naknade iz osiguranja.

Ako ste osigurana osoba, Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo s ugovarateljem osiguranja mogli sklopiti ugovor o osiguranju, ali i kako bismo mogli izvršiti naše obveze iz ugovora o osiguranju.

Ako ostvarujete pravo iz ugovora o osiguranju u svojstvu korisnika osiguranja, založnog vjerovnika, oštećene osobe i dr., Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo mogli izvršiti naše obveze iz ugovora o osiguranju.

2.2. Ispunjavanje zakonskih obveza

Vaše osobne podatke obrađujemo i radi ispunjavanja naših zakonskih obveza (npr. obveze predugovornog informiranja ugovaratelja osiguranja, rješavanja pritužbi, čuvanja poslovne dokumentacije).

U vezi sa sklopljenim ugovorom o životnom osiguranju obrađujemo Vaše podatke o poreznoj rezidentnosti kako bismo mogli ispuniti obvezu dostavljanja propisanih informacija Poreznoj upravi sukladno Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza i podzakonskim propisima kao i Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e. Osim toga, kao obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dužni smo provoditi mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma pa Vaše osobne podatke (npr. identifikacijske podatke, podatke o izvoru sredstava i podatke o političkoj izloženosti) obrađujemo u tu svrhu.

2.3. Legitimni interesi

Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati u svrhe naših legitimnih interesa osim u slučajevima kada su od tih interesa jači Vaši interesi ili Vaša temeljna prava i slobode koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pri tome ćemo uzimati u obzir Vaša razumna očekivanja o obradi osobnih podataka koja se temelje na Vašem ugovornom ili drugom odnosu s nama.

Naš legitiman interes je npr. obrada osobnih podataka u svrhu sprječavanja i otkrivanja prijevara u osiguranju te prijevara ili drugih kaznenih ili prekršajnih djela, prijenos osobnih podataka u društva GRAWE grupe za unutarnje administrativne potrebe, obrada osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga (uključujući istraživanje tržišta i ispitivanja Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama), ako je takav izravan marketing usmjeren prema Vama kao ugovaratelju osiguranja za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju. U tom slučaju obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo bili u mogućnosti našu promidžbu prilagoditi Vašim potrebama i kako bismo bili u mogućnosti dostavljati Vam prilagođene obavijesti o našim proizvodima i/ili uslugama, prodajnim akcijama, novostima u poslovanju i dr. putem pošte, elektroničke pošte, društvenih mreža i dr.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku protiviti se takvoj obradi. Po primitku Vašeg prigovora više nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu.

Vaše osobne podatke obrađujemo i u statističke svrhe kako bismo dobili statističke podatke koji se odnose na osiguranje (npr. za razvoj novih ili poboljšanje postojećih proizvoda osiguranja ili ispunjavanje regulatornih zahtjeva) pri čemu pazimo da obrada osobnih podataka u statističke svrhe ne omogućava Vašu identifikaciju.

2.4. Privola

Obradu posebnih kategorija Vaših osobnih podataka (npr. podataka o zdravstvenom stanju, političkom mišljenju), osim ako nam njihova obrada nije nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva (npr. podaci oštećenika kod ugovora o osiguranju od odgovornosti) ili ako drukčije nije propisano, možemo izvršiti samo na temelju Vaše izričite privole. U tom slučaju poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo Vas pravovremeno, u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku obavijestili o svrsi obrade za koju nam je neophodna Vaša privola kako biste mogli donijeti informiranu odluku o tome želite li nam dati privolu.

Ako nisu ispunjeni uvjeti za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga na temelju našeg legitimnog interesa (npr. ako ste osigurana osoba, korisnik osiguranja, osoba ovlaštena za zastupanje, platitelj premije ili treća osoba) onda za obradu Vaših osobnih podataka u tu svrhu moramo imati Vašu privolu.

Ako Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju dane privole obavještavamo Vas da imate pravo u svakom trenutku povući privolu, na način opisan u točki 8. – „Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?“.


3. Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo?

Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem ponude za sklapanje ugovora o osiguranju, podatke iz ugovora o osiguranju, zahtjeva za ostvarivanjem prava iz osiguranja ili druge dokumentacije koju ste nam dostavili, kao i podatke koje smo dobili od trećih osoba (npr. liječnika-cenzora, vještaka, distributera osiguranja, drugih društava za osiguranje), tijela javne vlasti ili iz javno dostupnih izvora.

To uključuje Vaše osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/boravište, osobni identifikacijski broj, podatke o identifikacijskoj ispravi, adresa elektroničke pošte, broj telefona), podatke iz ugovora o osiguranju (npr. podatke o osiguranom interesu (ovisno o vrsti osiguranja, podatke osiguranoj osobi, nekretnini, vozilu, plovilu i dr.), podatke o svoti osiguranja, trajanju ugovora, premiji osiguranja, otkupnoj i kapitaliziranoj vrijednosti ugovora), podatke za isplatu (npr. podatke o banci, IBAN-u, iznosu za isplatu).

U slučaju nastupa štetnog događaja prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke koji se odnose na štetni događaj (npr. datum i vrijeme štetnog događaja, uzrok štetnog događaja, fotografije) kao i podatke o naknadi iz osiguranja (npr. iznos naknade iz osiguranja, podaci za isplatu). To uključuje, ako je potrebno, i podatke koje prikupljamo od trećih osoba koje sudjeluju u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva (npr. liječnici-cenzori, vještaci), osoba koje nam mogu dati potrebne informacije (npr. nadležna tijela, svjedoci) ili su u vezi s izvršavanjem naših obveza u vezi sa štetnim događajem (npr. zdravstvene ustanove, liječnici, pružatelji usluge popravka).

U pojedinim slučajevima je moguće ostvariti svrhu obrade i korištenjem manjeg opsega podataka nego što je prethodno opisano, budući da prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za postizanje određene svrhe.


4. Kome će Vaši osobni podaci biti otkriveni?

Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).

Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade. Može se raditi o sljedećim primateljima:

4.1. Društva za reosiguranje i druga društva za osiguranje

Prilikom preuzimanja određenih rizika surađujemo s društvima za reosiguranje na koja prenosimo dio rizika koje smo preuzeli u osiguranje (reosiguranje). U istu svrhu možemo surađivati i s drugim društvima za osiguranje na koja također možemo prenijeti dio preuzetih rizika (suosiguranje). U tim slučajevima može postojati potreba da navedenim društvima otkrijemo Vaše osobne podatke iz ponude za osiguranje, ugovora o osiguranju ili u vezi s odštetnim zahtjevom.

Vaše osobne podatke možemo razmjenjivati s drugim društvima za osiguranje i u nekim drugim slučajevima (npr. kako bismo mogli obraditi odštetni zahtjev u slučajevima višestrukog ili dvostrukog osiguranja, radi izvršavanja obveza iz korespondentnih ugovora kod obrade međunarodnih šteta).

4.2.Distributeri osiguranja

Ako Vam prilikom obavljanja pripremnih radnji za sklapanje ugovora o osiguranju odnosno prilikom sklapanja, izvršavanja i upravljanja sklopljenim ugovorom kao i u slučaju rješavanja odštetnog zahtjeva pruža pomoć distributer osiguranja (npr. zastupnik, posrednik) koji od Vas prikuplja i nama prosljeđuje Vaše osobne podatke, otkrit ćemo mu Vaše osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje prethodno navedenih radnji.

4.3. Tijela javne vlasti, sudovi i ostali primatelji

Vaše osobne podatke možemo, u skladu s posebnim propisima, dostaviti i tijelima javne vlasti u svrhu izvršavanja njihovih službenih zadaća kao npr. Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ministarstvu nadležnom za poslove financija, ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, nadležnom državnom odvjetništvu kao i sudu, javnom bilježniku ili poreznom tijelu za potrebe postupka kojega vode, Hrvatskom uredu za osiguranje, Pravobranitelju na području osiguranja, Uredu za sprječavanje pranja novca, Agenciji za zaštitu osobnih podataka i dr.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti i ostalim primateljima, tj. fizičkim i pravnim osobama koje su s nama u poslovnom odnosu u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora o osiguranju, rješavanjem odštetnih ili regresnih zahtjeva, naplatom potraživanja, pružanjem marketinških i drugih usluga i dr. (npr. liječnici-cenzori, zdravstvene ustanove i liječnici, vještaci, pružatelji usluga pomoći i asistencije, pružatelji detektivskih usluga, odvjetnici, društva za naplatu potraživanja, pružatelji usluga tiska, pružatelji poštanskih i kurirskih usluga, prevoditelji, marketinške agencije, pružatelji informatičkih usluga, vjerovnici, financijske ustanove, ovlašteni revizori/revizorska društva, pružateljima usluga provjere sankcijskih lista i lista politički izloženih osoba).

Ako za obradu Vaših osobnih podataka angažiramo druge fizičke ili pravne osobe koji će obrađivati Vaše osobne podatke isključivo u naše ime i prema našim uputama (izvršitelji obrade), na temelju pisanog ugovora angažirat ćemo samo one izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje udovoljavaju zahtjevima iz Opće uredbe o zaštiti podataka i propisa o zaštiti osobnih podataka te osiguravaju zaštitu Vaših prava.


5. Gdje će se obrađivati Vaši osobni podaci?

Vaši osobni podaci će se obrađivati unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP).

U slučaju potrebe za obradom Vaših osobnih podataka izvan tog područja, Vaši osobni podaci dostavljat će se primateljima u trećim zemljama samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.


6. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju se obrađuju osim ako nas ne obvezuju dodatni zakonski rokovi za njihovo čuvanje.

U vezi s ugovorom o osiguranju razdoblje čuvanja određeno je vremenom trajanja ugovora o osiguranju. Međutim, budući da podliježemo zakonskim obvezama čuvanja podataka o Vama, trećim osobama, Vašem ugovoru o osiguranju i štetnim događajima i nakon prestanka ugovora o osiguranju odnosno isplate obveze iz ugovora o osiguranju možemo čuvati osobne podatke i nakon isteka ugovora o osiguranju odnosno isplate naknade štete. Dokumentacija koju moramo čuvati i rokovi čuvanja propisani su npr. u Općem poreznom zakonu, Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i dr.

Osim toga, osobne podatke čuvamo sve dok postoji zakonska mogućnost da budu postavljeni pravni zahtjevi temeljem ugovora o osiguranju, a što uključuje i zakonom propisano razdoblje (npr. radi mogućnosti ovrhe, ulaganja izvanrednog pravnog lijeka) nakon pravomoćnog okončanja sudskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg postupka pokrenutog radi ostvarivanja prava i obveza vezanih za ugovor o osiguranju.

Ako određene osobne podatke obrađujemo na temelju privole, u slučaju povlačenja privole izvršit ćemo brisanje Vaših osobnih podataka, osim ako ne postoji druga pravna osnova za obradu ili ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.


7. Koje su posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke?

Vaši osobni podaci su nam potrebni u svrhu poduzimanja predugovornih radnji na Vaš zahtjev, sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju kao i za obradu zahtjeva za naknadu štete. Ako nam ne pružite potrebne osobne podatke, možda nećemo biti u mogućnosti sklopiti ugovor o osiguranju ili nećemo moći izvršiti svoje obveze iz ugovora o osiguranju, uključujući i obradu zahtjeva za naknadu štete. Molimo Vas da posebno obratite pažnju da ako zbog nepružanja potrebnih osobnih podataka nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora o osiguranju mi ne snosimo odgovornost za neispunjavanje naše obveze. U slučajevima određenim posebnim propisima, odbijanje pružanja potrebnih osobnih podataka može imati za posljedicu da s Vama ne smijemo sklopiti ugovor o osiguranju (npr. u slučaju da nam odbijete pružiti podatke potrebne za provođenje dubinske analize kod sklapanja ugovora o životnom osiguranju, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma).


8. Koja su Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka?

Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka:

  • pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i informacije, među ostalim, o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje i dr.
  • pravo na ispravak – pravo na ispravak netočnih i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka
  • pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – pravo na brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas ako, među ostalim, osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ste povukli privolu za obradu i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako su Vaši osobni podaci nezakonito obrađeni i dr. Ovo pravo ima ograničenja pa se ne može primijeniti ako je obrada Vaših osobnih podataka nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi poštivanja naše pravne obveze kojom se zahtijeva obrada prema propisima koji nas obvezuju
  • pravo na ograničenje obrade – pravo da od nas zatražite ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (npr. kada osporavate točnost podataka, kada se protivite brisanju nezakonito obrađenih podataka)
  • pravo na prigovor – pravo na protivljenje obradi osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa, uključujući i profiliranje. U tom slučaju možemo obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas isključivo ako dokažemo da naši legitimni razlozi za obradu nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  • pravo na prenosivost podataka – pravo na zaprimanje i prijenos podataka drugom voditelju obrade ako ste nam osobne podatke pružili u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili na ugovoru
  • pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka uključujući izradu profila– pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno na Vas utječu, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje Vašeg ugovora o osiguranju, ako je dopuštena pravom EU-a ili nacionalnim pravom kojim se propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika
  • pravo na povlačenje privole– ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli imate pravo, bez ikakvih posljedica, u svakom trenutku povući svoju privolu dostavljanjem pisane obavijesti o povlačenju privole službeniku za zaštitu podataka, dolaskom u prodajni ured GRAWE Hrvatska d.d. ili putem korisničkog (web) sučelja, ako je primjenjivo. U tom slučaju mi više ne smijemo obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako ne postoji druga pravna osnova za njihovu obradu. Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada je izjavljeno, što znači da ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka u razdoblju od davanja privole do njezina povlačenja

Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontaktnih podataka koji su navedeni u točki 1. – „Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka?“.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za ostvarivanjem prava imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi, imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Ako su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, imamo pravo naplatiti Vam razumnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.


9. Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi članici u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj je Vaše radno mjesto ili mjesto kršenja propisa o zaštiti osobnih podataka.

U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo kojemu možete podnijeti pritužbu je Agencija za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Ne dovodeći u pitanje Vaše pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu predlažemo Vam da se prije podnošenja pritužbe obratite našem službeniku za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

 

Informacije o obradi podataka dostupne su Vam i na našoj mrežnoj stranici www.grawe.hr.

Informacije o obradi podataka sudionika nagradne igre „30 godina GRAWE-a u Hrvatskoj“ dostupne su Vam ovdje.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...