Sadržaj
Žarulja na ploči

GRAWE Servis

Prijava nepravilnosti

GRAWE Hrvatska d.d. (Društvo) osobitu pažnju posvećuje poštivanju zakona i drugih propisa, internih akata, etičkih kodeksa te u cijelosti podržava primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je donesen s ciljem jačanja svijesti i poticanja građana na prijavljivanje eventualnih nepravilnosti o kojima imaju saznanja, a povezani su s obavljanjem poslova u Društvu.

Društvo je, sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, uspostavilo postupak  unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te u nastavku ukratko opisujemo način na koji je moguće podnijeti prijavu nepravilnosti Društvu.

Što je unutarnje prijavljivanje nepravilnosti?

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Društvu.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa, internih akata Društva, etičkih kodeksa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova u Društvu kao npr. neobjavljivanje propisanih dokumenata, manipulacije financijskim izvještajima i sl.

Prijavom nepravilnosti se ne smatra pojedinačni upit ili zahtjev za davanje informacija ili pojašnjenja od strane povjerljive osobe ako on nema sve bitne elemente prijave nepravilnosti.

Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Društvu. Obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnosti Društva.

Kako se može podnijeti prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti može se podnijeti na jedan od sljedećih načina:

 • neposredno u pisanom obliku
 • poštom na: GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb
  „za povjerljivu osobu“
 • elektroničkom poštom na adresu e-pošte: prijava.nepravilnosti@grawe.hr
 • usmeno izjaviti na zapisnik povjerljivoj osobi.

Ako se prijava nepravilnosti podnosi poštom, na pošiljci mora biti naznačeno da je namijenjena povjerljivoj osobi.

Prijavitelj nepravilnosti može podnijeti prijavu nepravilnosti na obrascu „Prijava nepravilnosti“.

Prijava nepravilnosti mora sadržavati najmanje:

 • podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime, OIB, a radi jednostavnosti postupka preporučuje se dostaviti i adresu odnosno adresu elektroničke pošte putem koje će prijavitelj nepravilnosti i povjerljiva osoba komunicirati u postupku povodom podnesene prijave nepravilnosti)
 • naziv poslodavca prijavitelja nepravilnosti
 • podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava nepravilnosti odnosi (ime, prezime, organizacijska jedinica) ako se prijava nepravilnosti odnosi na konkretnu osobu i/ili osobe
 • datum prijave i detaljan opis nepravilnosti koja se prijavljuje
 • dokaze (npr. imena i prezimena svjedoka, pisana dokumentacija, elektroničke poruke i dr.), ako su dostupni podnositelju prijave.

Koji je rok za odgovor na prijavu nepravilnosti?

Povjerljiva osoba mora ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave te obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva.

Koja su prava prijavitelja nepravilnosti?

Pravo na zaštitu

Uz uvjete propisane Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

 • zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenu Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnikom o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti
 • sudsku zaštitu
 • naknadu štete
 • zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Osoba koje je zlouporabila prijavljivanje nepravilnosti nema pravo na zaštitu što predstavlja ključnu zaštitnu mjeru protiv zlonamjernih prijava ili zlouporabe prijava kojom se osigurava da se osobama koje svjesno prijavljuju netočne informacije neće pružiti zaštita.

Obveza zaštite identiteta

Identitet prijavitelja nepravilnosti odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni.

Obveza zaštite identiteta ne postoji ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti, a u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zaštita povjerljivosti

Povjerljiva osoba kao i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po prijavi nepravilnosti, uključujući i osobu koja je samo zaprimila prijavu nepravilnosti i istu proslijedila povjerljivoj osobi, dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.

Zaštita povezanih osoba

Povezana osoba ima pravo na zaštitu kao prijavitelj nepravilnosti ako učini vjerojatnim da je prema njoj počinjena štetna radnja zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.

Kada prijavitelj nepravilnosti nema pravo na zaštitu?

Prijavitelj nepravilnosti nema pravo na zaštitu ako prijavitelj zloupotrebljava prijavljivanje nepravilnosti. Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja dostavi informaciju za koji zna da nije istinita, kada uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist ili poduzima druge radnje kojima je svrha isključio nanijeti štetu Društvu. 

Pravilnik o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti Društva dostupan Vam je ovdje.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...