Sadržaj
GRAWE SERVIS
Prijava nepravilnosti

GRAWE Hrvatska d.d. (Društvo) u svom poslovanju teži poštivanju svih primjenjivih propisa i poslovnih standarda te je u interesu Društva da se eventualne nepravilnosti u poslovanju isprave i uklone.

Društvo ohrabruje svaku osobu koja ima informacije o potencijalnim nepravilnostima u njegovom poslovanju da ih prijavi i tu svrhu joj stavlja na raspolaganje odgovarajuća sredstva za prijavu nepravilnosti.

Društvo je usvojilo Pravilnik o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti kojim uređuje unutarnji postupak prijavljivanja nepravilnosti, postupak zaštite prijavitelja nepravilnosti te sva prava i obveze koja za Društvo i prijavitelja nepravilnosti proizlaze iz toga.

U nastavku su informacije o sustavu za unutarnje prijavljivanje Društva.

Što je nepravilnost?

Nepravilnost su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br.: 46/2022) a koji su povezani s obavljanjem poslova Društva kao npr. neobjavljivanje propisanih dokumenata, manipulacije financijskim izvještajima i sl.

Što je unutarnje prijavljivanje nepravilnosti?

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti Društvu.

Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka fizička osoba koja je o nepravilnosti saznala u svom radnom okruženju.

Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječi informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave take nepravilnosti, uključujući situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

 • osobe u radnom odnosu (radnike Društva)
 • imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Društva, uključujući i neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
 • osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
 • osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Društva.

Kako se može podnijeti prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti može se podnijeti:

 • u pisanom obliku
 • u usmenom obliku
  • fizičkim sastankom s povjerljivom osobom u razumnom roku, na zahtjev prijavitelja (uz najavu i dogovor termina).

Preporučuje se da se prijava nepravilnosti podnesena poštom pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom s naznakom „za povjerljivu osobu“.

Što sve mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti mora sadržavati:

 • podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime, adresa za primanje pismena i/ili adresa elektroničke pošte) i datum prijave
 • podatke o prijavljenom tijelu ili osobi, ako se prijava nepravilnosti odnosi na konkretnu osobu
 • okolnosti i činjenice na kojima se pritužba temelji.

U cilju učinkovitijeg postupanja preporučuje se da prijava sadrži i dokaze o nepravilnostima koje se prijavljuju, a koji su poznati odnosno dostupni prijavitelju nepravilnosti (npr. imena i prezimena svjedoka, pisana dokumentacija, elektroničke poruke).

Obrazac za prijavu nepravilnosti Vam je dostupan ovdje.

Koje informacije podnositelj prijave mora dobiti od povjerljive osobe?

Povjerljiva osoba mora potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka.

Povjerljiva osoba mora dostaviti povratnu informaciju o prijavu u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave.

Koja su prava prijavitelja nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na:

 • zaštitu identiteta i povjerljivosti
 • sudsku zaštitu
 • naknadu štete
 • primarnu besplatnu pravnu pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
 • emocionalnu podršku, u skladu s posebnim propisom
 • sekundarnu besplatnu pravna pomoć u skladu sa zakonom koji se uređuje pravo na besplatnu pravnu pomoć
 • drugu zaštitu predviđenu u postupcima propisanim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Koji su uvjeti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti ostvaruje pravo na zaštitu:

 • ako je imao opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja
 • ako su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima obuhvaćene područjem primjene Zakona i
 • ako je podnio prijavu u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili je javno razotkrio nepravilnost.

Prijavitelj nepravilnosti ne ostvaruje pravo na zaštitu ako nisu ispunjeni svi prethodno navedeni uvjeti.

 

Pravilnik o unutarnjem postupku prijavljivanja nepravilnosti Društva dostupan Vam je ovdje.

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...