Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Pritužbe stranaka

 
 

GRAWE Hrvatska d.d. osobitu pažnju posvećuje poštivanju načela uzajamnog povjerenja i zaštite prava i probitaka svojih stranaka. U skladu s time, GRAWE Hrvatska d.d. je propisalo pravila o postupanju s pritužbama ugovaratelja osiguranja, osiguranika i korisnika iz ugovora o osiguranju kao i potencijalnih ugovaratelja osiguranja (podnositelja ponuda) kako bi navedene osobe što jednostavnije i žurnije ostvarile svoja prava.
 

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena GRAWE Hrvatska d.d. od strane podnositelja pritužbe koja se odnosi na pružanje usluge osiguranja odnosno izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju kao i na odluke u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva osiguranika, ugovaratelja osiguranja, odnosno korisnika iz ugovora o osiguranju.

Pritužba može biti podnesena zbog:

 • postupanja radnika GRAWE Hrvatska d.d.
 • postupanja pravne ili fizičke osobe koja u ime i za račun GRAWE Hrvatska d.d. obavlja poslove zastupanja u osiguranju
 • odluke GRAWE Hrvatska d.d. u vezi s ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju
 • postupanja GRAWE Hrvatska d.d. u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju

 

Pritužbom se ne smatra pojedinačni zahtjev za postupanje po ugovoru o osiguranju odnosno zahtjev za davanje informacija ili pojašnjenja u vezi s ugovorom o osiguranju.

Pritužbom se ne smatra izraz nezadovoljstva upućen GRAWE Hrvatska d.d. vezano za odluke u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba koje nisu osiguranik, ugovaratelj osiguranja odnosno korisnik iz ugovora o osiguranju.

U nastavku slijedi informacija o postupku i rokovima za podnošenje i odlučivanje o pritužbi:

Način podnošenja pritužbe
Pritužba se može podnijeti:

 • u pismenom obliku (poštom, telefaksom ili neposrednom predajom radniku GRAWE Hrvatska d.d.)
 • elektroničkom poštom
 • u usmenom obliku (izjavom na zapisnik)

 

Pritužba se podnosi na:


GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb
Odjel za korisnike osiguranja
telefaks: 01/3034-500
e-mail: prituzbe@grawe.hr

Osim na navedenu adresu pritužba se može predati odnosno usmeno izjaviti na zapisnik u bilo kojem prodajnom uredu GRAWE Hrvatska d.d. (popis prodajnih ureda nalazi se na http://www.grawe.hr).

Podnositelj pritužbe može, ali nije u obvezi, podnijeti pritužbu na obrascu Pritužba stranke pripremljenom od strane GRAWE Hrvatska d.d. koji je dostupan na internetskim stranicama GRAWE Hrvatska d.d.

Sadržaj pritužbe
Pritužba mora biti razumljiva i sadržavati sve ono što je potrebno da bi se po pritužbi moglo postupati, a osobito:

 • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika
 • tvrtku, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba
 • broj ponude ili police ako je pritužba u vezi s određenom ponudom ili policom
 • broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte podnositelja pritužbe (nije obvezno)
 • razloge podnošenja pritužbe
 • zahtjeve podnositelja pritužbe odnosno prijedloge načina rješavanja pritužbe
 • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe (kada ih je moguće priložiti), a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza
 • datum podnošenja pritužbe i vlastoručni potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa
 • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku

 

Sastavnim dijelom pritužbe smatraju se i svi prilozi koje podnositelj pritužbe dostavi uz pritužbu odnosno tijekom postupka odlučivanja o pritužbi.

Rok za podnošenje pritužbe
Pritužba se mora podnijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je podnositelj pritužbe zaprimio odluku na koju podnosi pritužbu odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe.

Rok za odgovor na pritužbu
Odgovor na pritužbu GRAWE Hrvatska d.d. je dužno dostaviti podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kad je pritužba zaprimljena u GRAWE Hrvatska d.d.

Navedeni rok može se produžiti samo iz opravdanih razloga i uz prethodnu najavu podnositelju pritužbe u pismenom obliku s navođenjem razloga zakašnjenja i naznake kada će istraga GRAWE Hrvatska d.d. po zaprimljenoj pritužbi vjerojatno biti dovršena i kada će biti odgovoreno na pritužbu.

Ako je pritužba nepotpuna, nerazumljiva ili se podnositelj pritužbe poziva na činjenice i/ili isprave kojima GRAWE Hrvatska d.d. ne raspolaže, rok za odgovor na pritužbu počinje teći od dana kada je podnositelj pritužbe dopunio ili pojasnio pritužbu odnosno podnio sve dokaze potrebne za utvrđivanje činjenica ili dostavio sve isprave na koje se u svojoj pritužbi poziva i koji su potrebni da bi GRAWE Hrvatska d.d. moglo odgovoriti na pritužbu. U tom slučaju ne radi se o prekoračenju roka za odgovor na pritužbu te ne postoji obveza odgovorne osobe na najavu prekoračenja roka za odgovor na pritužbu.

 
 

Download zona - pritužbe stranaka:

Naziv datoteke Datum Vrsta datoteke Veličina
Klauzula o zaštiti osobnih podataka tražitelja informacija 15.12.2015. pdf 0,05 MB
Obrazac 'Pritužba stranke' 01.03.2015. pdf 0,42 MB