Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Zdravstveno osiguranje

 
 

U nastavku slijede najčešća pitanja i odgovori o zdravstvenom osiguranju:

 
 

Može li korisnik zdravstvenog osiguranja sam odabrati u kojoj našoj ugovorenoj ustanovi želi koristiti liječničke usluge ili GRAWE određuje koja će to ustanova biti?

Da, može. Korisnik police sam odlučuje gdje i u kojoj od naših preko 300 ugovornih ustanova s kojima imamo ugovor želi obaviti liječničke usluge.


Sudjeluju li korisnici u troškovima pregleda ili dijagnostike?

Naši korisnici ne sudjeluju u troškovima pregleda ili dijagnostike odnosno ne plaćaju participaciju, izuzev za usluge MR i CT.


Ukoliko je korisniku ugovoreni liječnik uspostavio dijagnozu, može li nastaviti daljnje liječenje, a da se ne mora vraćati svom liječniku opće prakse kako bi se liječenje nastavilo kod specijalista?

Po policama zdravstvenog osiguranja korisnik uvijek odlazi liječnicima s kojima GRAWE Hrvatska d.d. ima ugovorenu suradnju i nema potrebe da se korisnik vraća liječniku opće prakse, ukoliko je ugovorni liječnik sam u mogućnosti pružiti potrebne usluge na koje korisnik ima pravo po svojoj polici.

 


Mogu li birati dijagnostičke pretrage koje ću obaviti?

Liječnik specijalist s kojim imamo ugovorenu suradnju upućuje Vas, korisnika, na dijagnostičke pretrage. To znači da ne možete birati koje ćete dijagnostičke pretrage obavljati, kao što možete kod laboratorijskih i specijalističkih pregleda, nego Vas na dijagnostičke pretrage obavezno šalje ugovorni liječnik specijalist.


Može li se sistematski pregled obaviti u jednoj zdravstvenoj ustanovi ili je potrebno preglede obavljati na više mjesta?

Smisao sistematskog pregleda upravo je u tome da se sve pretrage, pregledi, dijagnostika i sve što sistematski pregled uključuje obavi na jednom mjestu, što svakako ide u korist korisnika. Korisnik pojedinačno može obaviti sve druge usluge na koje ima pravo po polici za koje ciljano ima potrebu (specijalističke preglede, laboratorij, dijagnostiku). Sistematski pregled se smatra cjelovitom uslugom i samo kao takav se može i obavljati.


Postoji li dobno ograničenje za sklapanje polica zdravstvenog osiguranja?

Kod sklapanja polica GRAWE PREVENT, GRAWE HOSPITAL i GRAWE OPERATION  mora biti zadovoljen uvjet minimalno navršenih 14 godina života.


Postoji li popust na premiju u slučaju da se osigurava cijela obitelj?

Da. Popust je određen prema broju članova obitelji, odnosno za:

2 člana - popust  je    5%

3 člana - popust   je    7%

4 člana - popust  je  10%

 
 


Što se događa ako sam uslijed nesretnog slučaja zbrinut u ustanovi koja nema ugovor s GRAWE Hrvatska - pokriva li to GRAWE VITAL OPERATION program zdravstvenog osiguranja i kako?

GRAWE VITAL OPERATION (kao i GRAWE VITAL HOSPITAL) nisu vezani uz ugovorne ustanove. Pokriće vrijedi sukladno uvjetima na području Republike Hrvatske te u zemljama EU, SAD-a, u Švicarskoj te u Švedskoj u svim bolnicama neovisno o tome imaju li one ili ne sklopljen ugovor s GRAWE Hrvatska d.d.
Ugovorne ustanove su nužne jedino kod slučajeva koji su pokriveni GRAWE VITAL PREVENT programima dodatnog zdravstvenog osiguranja.
Način dobivanja naknade kod GRAWE VITAL OPERATION-a je takav da osiguranik nakon izvršene operacije u bilo kojoj bolnici na području RH, u zemljama EU, SAD-a, u Švicarskoj i Švedskoj, zbog koje je boravio u bolnici, dostavi u GRAWE na uvid otpusno pismo i medicinsku dokumentaciju iz koje GRAWE može vidjeti koja je operacija bila izvršena. Nakon toga se očitava postotak (vezano uz stupanj složenosti same operacije), koji će od ugovorene svote kao naknada biti isplaćen korisniku.