Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Osiguranje imovine

 
 

U nastavku slijede najčešća pitanja i odgovori o osiguranju imovine:

 
 

Može li osiguranje imovine ugovoriti netko drugi osim vlasnika?

Osiguranje imovine može ugovoriti svaka osoba koja ima opravdani interes na predmetu osiguranja.
 


Što je GRAWE SOS?

GRAWE SOS je usluga hitnih intervencija u osiguranom domaćinstvu putem 24-satnog Servisnog centra. Može se ugovoriti kao dodatno osiguranje uz osiguranje domaćinstva. GRAWE Hrvatska posredstvom GRAWE SOS servisnog centra omogućuje osiguranim osobama da u slučaju nastanka osiguranog slučaja zatraže pomoć u opsegu i uz uvjete određene općim uvjetima.


Koje usluge pruža GRAWE SOS?

GRAWE SOS obuhvaća slijedeće:

1. davanje informacija

2. pomoćne usluge

  • usluge servisera
  • posudba grijalica
  • usluge bravara
  • usluge selidbe i privremenog skladištenja stvari u slučaju nastupa osiguranog slučaja

 


Je li po mojoj polici osiguranja imovine pokrivena šteta loma skupocjene vaze koju prouzroči gost u mojoj kući?

Ne, po polici osiguranja domaćinstva pokrivena je privatna odgovornost ugovaratelja osiguranja za štete koje prouzroči u svojstvu privatne osobe prema trećim osobama. Osiguranjem se obuhvaćene i štete koje počine bračni ili vanbračni drug ugovaratelja osiguranja, maloljetna djeca (također i unuci, usvojena djeca, štićenici, pastorčad) ugovaratelja, njegovog bračnog ili vanbračnog druga.

Šteta koju počini gost u vašoj kući pokrivena je kroz policu osiguranja odgovornosti vašeg gosta.


Je li po polici osiguranja imovine pokriven ugriz psa?

Treća osoba ne može po polici osiguranja odgovornosti uz osiguranje domaćinstva zahtijevati naknadu zbog ugriza psa, ali naknadu može potraživati po građanskom pravu.
 
 


U slučaju indirektnog udara groma jesu li pokriveni kućanski aparati koji izgore?

Osiguranje indirektnog udara groma pokriva štete na svim rasvjetnim i strujnim instalacijama objekta uključujući i priključena elektrotehnička postrojenja i uređaje.
Štete uslijed indirektnog udara groma na kućanskim aparatima pokrivene su kroz osiguranje električnih aparata u domaćinstvu.


Postoji li limit šteta po policama osiguranja imovine i koliko je puta moguće tijekom jedne godine prijaviti štetu (npr. tijekom 1 godine mi je 3 puta puklo staklo na prozoru uslijed propuha)?

Ne postoji limit za broj šteta prijavljenih po osnovi osiguranih pokrića, ali zbroj iznosa prijavljenih odnosno isplaćenih šteta u jednoj godini po jednoj polici osiguranja ne smije prelaziti osiguranu svotu.


Što se događa prilikom isplata štete kod polica koje su vinkulirane u korist banke?

U slučaju štete po polici koja je vinkulirana u korist banke GRAWE Hrvatska d.d. traži suglasnost banke te postupa prema toj obavijesti. To znači da ako se kredit redovito plaća tada banka daje suglasnost da se šteta namiri stranci, no ukoliko se rate kredita ne plaćaju redovito tada banka ima pravo tražiti da se dug namiri na ime kredita.

Isto vrijedi i kod AO i autokasko osiguranja.